Καταστατικό

Παρακάτω βρίσκονται τα δύο πρώτα άρθρα του καταστατικού του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλών. Το πλήρες καταστατικό είναι διαθέσιμο σε μορφή PDF.

Άρθρο 1

Ιδρύεται κοινωνικό συνδικαλιστικό Σωματείο με έδρα την Αθήνα και τίτλο “Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών” και με υπότιτλο “Σωματείο Δικαστικά Αναγνωρισμένο και Οργανωμένο σε Ομοσπονδιακά Πρότυπα με Δικαίωμα Ίδρυσης Τοπικών Ενώσεων σε όλη την Επικράτεια”.

Άρθρο 2 – ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών είναι:

1. Η καταπολέμηση του στιγματισμού, των προκαταλήψεων και των αρνητικών διακρίσεων που βιώνουν τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης σε όλους τους τομείς της ζωής τους, καθώς επίσης και η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού που υφίστανται και η προώθηση της πλήρους ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία ως ισότιμοι πολίτες με πλήρη δικαιώματα, όπως όλοι οι άλλοι πολίτες.

2. Η προώθηση, η διάδοση και η εμπέδωση στην ελληνική κοινωνία και Πολιτεία και στους θεσμούς αυτής του νομικού, κοινωνικού και πολιτικού πολιτισμού που αναγνωρίζει ότι η τυφλότητα και τα προβλήματα όρασης είναι υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

3. Η οργάνωση συστηματικών εκστρατειών ενημέρωσης της ελληνικής κοινωνίας και Πολιτείας για τα θέματα των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης, για την προώθηση της αρχής ότι η τυφλότητα και τα προβλήματα όρασης είναι μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, για την εμπέδωση στη συνείδηση των πολιτών ότι η τυφλότητα και τα προβλήματα όρασης είναι υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη δημιουργία θετικών στάσεων των πολιτών απέναντι σε αυτά τα θέματα.

4. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η διεξαγωγή αγώνων προκειμένου να αναγνωριστεί το δικαίωμα των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στην αυτοδιάθεση, στην πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας και στην προώθηση της πλήρους χειραφέτησης αυτών.

5. Η θέσπιση από την ελληνική Πολιτεία συνταγματικών και νομοθετικών διατάξεων με τις οποίες κατοχυρώνονται στην πράξη, αλλά και ουσιαστικά, τα δικαιώματα των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης και η συνακόλουθη εκπόνηση μέτρων και πολιτικών από την ελληνική Πολιτεία που άρουν τα κοινωνικά, τα νομικά, τα αρχιτεκτονικά και γενικότερα όλα τα εμπόδια και τις διακρίσεις που εγκλωβίζουν τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης σε κατάσταση κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού.

6. Η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης, ιδιαίτερα δε των πλέον ευάλωτων ατόμων αυτών, μεταξύ των οποίων είναι: οι γυναίκες, τα άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, τα άτομα τρίτης ηλικίας και οι μετανάστες.

7. Η προάσπιση των ήδη κεκτημένων δικαιωμάτων των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στους τομείς της Οικονομίας, της Κοινωνικής Προστασίας, της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Απασχόλησης και η περαιτέρω επέκτασή τους.

8. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (Π.Σ.Τ.) με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσον δύναται να συμπαρίσταται στα τυφλά άτομα και στα άτομα με προβλήματα όρασης (φυσικά πρόσωπα) σε οιαδήποτε περίπτωση παραβίασης των ανθρώπινων και συνταγματικών δικαιωμάτων τους, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων και την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης λόγω τυφλότητας ή προβλημάτων όρασης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, αλλά και να τα αντιπροσωπεύει ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή οργάνου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Επιπρόσθετα, ο Π.Σ.Τ., όταν η οικονομική του κατάσταση το επιτρέπει, δύναται να υποστηρίζει οικονομικά τα άπορα μέλη του, καθώς και όποιο άλλο μέλος έχει ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης.

9. Ο Π.Σ.Τ., ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών (Ε.Ο.Τ), συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες που η Ε.Ο.Τ. αναλαμβάνει, στους αγώνες και στις κινητοποιήσεις της για την προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης και αγωνίζεται στο πλαίσιο της Ε.Ο.Τ. για την καθιέρωσή της ως Συλλογικού Κοινωνικού Εταίρου της ελληνικής Πολιτείας με συνακόλουθη συμμετοχή εκπροσώπων της σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων της ελληνικής κοινωνίας και Πολιτείας που αφορούν στα τυφλά άτομα, στα άτομα με προβλήματα όρασης και στις οικογένειές τους. Επίσης, ο Π.Σ.Τ. συμμετέχει ενεργά στους αγώνες, στις κινητοποιήσεις και στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το ευρύτερο Αναπηρικό Κίνημα της χώρας.

10. Η κατοχύρωση του ρόλου του Π.Σ.Τ., στο πλαίσιο της συλλογικής συγκρότησης του Κινήματος των Τυφλών της χώρας είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω της Ε.Ο.Τ., ως Κοινωνικού Εταίρου της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα τυφλά άτομα και στα άτομα με προβλήματα όρασης και η συμμετοχή εκπροσώπων του σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων της χώρας, δημόσια ή ιδιωτικά.

11. Ο Π.Σ.Τ. αναπτύσσει ισχυρούς δεσμούς με την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών (Π.Ο.Τ.) προς όφελος των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

12. Ο Π.Σ.Τ. επιδιώκει συνεχώς τη συμμετοχή του σε ελληνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς οργανώσεις των οποίων οι σκοποί συνάδουν με τους δικούς του. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης των Κινημάτων των Τυφλών στη Βαλκανική Χερσόνησο, στη Μεσόγειο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ολόκληρη την Ευρώπη και διεθνώς. Ο Π.Σ.Τ., ως ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών (European Blind Union) και της Παγκόσμιας Ένωσης Τυφλών (World Blind Union), συμμετέχει ενεργά στην ενδυνάμωση του Κινήματος των Τυφλών στην Ευρώπη και τον κόσμο και στην εκπόνηση και εφαρμογή σύγχρονης νομοθεσίας και σύγχρονων πολιτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης, με στόχο την άρση της άνισης μεταχείρισης και του κοινωνικού αποκλεισμού σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, ανταλλάσει με αυτές τις οργανώσεις τεχνογνωσία, και συλλέγει από αυτές μέτρα και καλές πρακτικές που δύναται να εφαρμοστούν και στη χώρα μας προς όφελος των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης.

13. Ο συντονισμός και η συνεργασία με τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά ιδιαίτερα με τις Οργανώσεις των Κοινωνικών Εταίρων, για θέματα που αφορούν στα τυφλά άτομα και στα άτομα με προβλήματα όρασης. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια συλλογικών διαπραγματεύσεων ο Π.Σ.Τ. υποβάλει στους Κοινωνικούς Εταίρους τις προτάσεις του, προκειμένου μέσω των συλλογικών συμβάσεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών να θεσπίζονται μέτρα και πολιτικές προστασίας των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης.

14. Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας και μελέτης σχετικά με τα θέματα των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης, η συνεργασία για αυτό το σκοπό με τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, καθώς επίσης και με ερευνητικά ινστιτούτα και κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ένταξη της διάστασης της τυφλότητας ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

15. Η θέσπιση και υλοποίηση δημόσιων πολιτικών προώθησης της πλήρους συμμετοχής των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε όλες τις βαθμίδες αυτού, στην επαγγελματική ζωή και σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς και η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των μεθόδων εκπαίδευσής τους με τη χρήση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, τεχνολογικού και τεχνικού εξοπλισμού.

16. Η συνεχής προσπάθεια για τη θέσπιση νομοθεσίας, μέτρων και πολιτικών που διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στον κόσμο της εργασίας, διότι για τον Π.Σ.Τ. η ανεργία είναι η σκληρότερη μορφή κοινωνικής αναπηρίας. Για τις πλέον ευάλωτες ομάδες των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης, όπως είναι τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης της τρίτης ηλικίας, με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης κ.λπ., προωθούνται ειδικά μέτρα και πολιτικές, όπως υποστηριζόμενη απασχόληση, προστατευμένη απασχόληση, καθώς και ειδικά οικονομικά, φορολογικά, ασφαλιστικά κίνητρα κ.α. Ο Π.Σ.Τ. αγωνίζεται για την εκπόνηση και εφαρμογή από την ελληνική Πολιτεία μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Επαγγελματική Κατάρτιση και Απασχόληση των Τυφλών Ατόμων και των Ατόμων με Προβλήματα Όρασης. Ο Π.Σ.Τ. αναζητά την ενεργή συμμετοχή και υποστήριξη των Κοινωνικών Εταίρων, ιδιαίτερα των Οργανώσεων των Εργαζομένων, για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.

17. Η θέσπιση νόμων και η εκπόνηση μέτρων και πολιτικών που να διασφαλίζουν το δημόσιο χαρακτήρα του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Προστασίας της χώρας και η εφαρμογή συγκεκριμένων και στοχευόμενων μέτρων υποστήριξης των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στον Τομέα των Παροχών και των Συντάξεων από το Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.

18. Η διασφάλιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση των Υπηρεσιών αυτού για τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης και ειδικότερα για εκείνα τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης με χρόνιες παθήσεις, τα οποία είναι συχνοί χρήστες των Υπηρεσιών Υγείας. Η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Δημόσιου Εθνικού Συστήματος Υγείας, με την επαρκή στελέχωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό και την απόκτηση εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας, και η διαρκής διεύρυνση των παροχών στον Τομέα της Υγείας είτε από το Ε.Σ.Υ. είτε από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

19. Η καταπολέμηση και εξάλειψη της ιδρυματοποίησης και του ιδρυματισμού των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης, η θέσπιση δομών διαβίωσης στην κοινότητα, η προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσής τους και η ίδρυση και λειτουργία δομών προστατευμένης διαβίωσης όταν την έχουν ανάγκη, όπως είναι στις περιπτώσεις των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης της τρίτης ηλικίας και των τυφλών ατόμων και ατόμων με προβλήματα όρασης με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης. Η προώθηση της θέσπισης από την ελληνική Πολιτεία δημόσιων πολιτικών και η παροχή δημόσιων χρηματοδοτήσεων για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω δομών. Η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του Τομέα της Πρόνοιας στη χώρα, της βελτίωσης και ανάπτυξής του, της παροχής από τους φορείς που υπάγονται σε αυτόν υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στήριξης, κοινωνικής προστασίας και ένταξης και η σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση του Δημόσιου Τομέα Πρόνοιας από τον κρατικό προϋπολογισμό και από άλλες πηγές δημόσιας χρηματοδότησης για την εύρυθμη λειτουργία του και για τη διαρκή βελτίωση, ανάπτυξη και επέκτασή του.

20. Η ένταξη της διάστασης της τυφλότητας σε όλες τις πολιτικές που εκπονούνται και εφαρμόζονται από την ελληνική Πολιτεία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η προώθηση της προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον, στα μέσα μαζικής μεταφοράς – χερσαία, εναέρια και διαθαλάσσια – στην Κοινωνία της Πληροφορίας, στο διαδίκτυο κ.λπ., σε συνδυασμό με τη δωρεάν παροχή τεχνικών βοηθημάτων στα τυφλά άτομα και στα άτομα με προβλήματα όρασης.

21. Η συμμετοχή των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας, η ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και η με κάθε μέσο άρση των εμποδίων για ελεύθερη και ανεμπόδιστη συμμετοχή αυτών στην πολιτιστική ζωή της χώρας.

22. Η εκπόνηση και εφαρμογή για τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης, ψυχαγωγίας και ελεύθερου χρόνου, πολιτισμού και μαζικού αθλητισμού.

23. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων για τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης σε όλη τη χώρα που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία μεταξύ των άλλων μπορούν να αφορούν στη δια βίου μάθηση, στην επιμόρφωση, στην κατάρτιση, στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση, στην εκπόνηση ερευνών και μελετών και γενικότερα η υλοποίηση κάθε είδους προγράμματος είτε από μόνη της είτε από κοινού με άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, όπως κάθε φορά προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

24. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων επείγουσας αναπτυξιακής, ανθρωπιστικής ή επισιτιστικής βοήθειας υπέρ των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης σε αναπτυσσόμενες χώρες είτε από μόνος του είτε σε συνεργασία με άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν πιστοποιηθεί για αυτό το σκοπό.

25. Η ανάπτυξη δράσεων για τη διάδοση των αξιών του Καταναλωτικού Κινήματος μέσα στο Κίνημα των Τυφλών, η προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης ως καταναλωτές, αναγνωρίζοντας ότι αυτά τα άτομα δεν είναι μόνο γενικοί καταναλωτές αλλά και ειδικοί, οι οποίοι κάνουν χρήση ειδικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ειδικότερα, ο Π.Σ.Τ. δύναται να ιδρύει ή να μετέχει σε Ενώσεις Καταναλωτών, Καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς κ.λπ. για τη διασφάλιση της ποιοτικότερης και ασφαλέστερης πρόσβασης των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στα ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την Τυφλότητα και την εν γένει έλλειψη όρασης. Η πρόσβαση στα αγαθά και στις υπηρεσίες είναι ουσιώδης στρατηγική επιδίωξη του Π.Σ.Τ. για να διασφαλιστεί η συμμετοχή ανεμπόδιστα όλων των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στην κοινωνία. Η φορολογική και δασμολογική απαλλαγή εκείνων των αγαθών που απευθύνονται στα τυφλά άτομα και στα άτομα με προβλήματα όρασης συνιστά μέρος αυτού του σκοπού.

26. Η συμμετοχή του Π.Σ.Τ. στους αγώνες του λαού μας, αλλά και στα γενικότερα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα.

Go top

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies όπως ορίζεται στην σελίδα πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.